Strona głównaBondSpot®Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu BondSpot S.A.
w sprawie
stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego


1. Po zapoznaniu się z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej: Zasady), przyjętymi 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza oraz Zarząd BondSpot S.A. zgodnie oświadczają o stosowaniu przez BondSpot S.A. (dalej: Spółka) Zasad, z wyłączeniem wskazanych w ust. 3 poniżej. Spółka stosuje Zasady z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, regulacji wewnętrznych oraz wiążących Spółkę umów.

2. Rada Nadzorcza BondSpot S.A., przyjmując do stosowania zasadę określoną w § 21 ust. 2 Zasad, wyraża opinię, że Przewodniczący Rady Nadzorczej BondSpot S.A., będący przedstawicielem większościowego akcjonariusza Spółki, pomimo nieposiadania przymiotu niezależności w rozumieniu Zasad, jest najbardziej odpowiednią osobą do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BondSpot S.A., z uwagi na fakt posiadania największego doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pracami Rady Nadzorczej Spółki oraz z uwagi na posiadane kompetencje zawodowe, istotne z punktu widzenia nadzoru nad działalnością Spółki jako podmiotu prowadzącego platformy obrotu instrumentami dłużnymi.

3. Jednocześnie Rada Nadzorcza i Zarząd BondSpot S.A. informują o odstąpieniu od stosowania:
a) Zasad określonych w § 8 ust. 4, § 29 ust. 1, § 31 ust. 2, a także Zasad określonych w § 28 ust.1 i § 30 ust. 3-5 w odniesieniu do osób pełniących kluczowe funkcje - z uwagi na nieproporcjonalność ww. Zasad do skali, charakteru oraz specyfiki działalności BondSpot S.A.
b) Rozdziału 9 - z uwagi na brak zastosowania do przedmiotu działalności BondSpot S.A. jako podmiotu nadzorowanego. BondSpot S.A. nie zarządza aktywami na rachunek klienta.

 
Rada Nadzorcza:                                              Zarząd:
Błażej Borzym                                                  Agnieszka Gontarek
Izabela Olszewska                                           Piotr Woliński
Mariola Prucnal-Ziółkowska
Marek Szczerbak
Paweł Wajda
Józef Wierzbowski

Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu BondSpot S.A. z dnia 7.04.2017 r. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Uchwała Nr 250/14 Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r. przez Zarząd BondSpot S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (z uzasadnieniem)

Uchwała Nr 21/O/14 Rady Nadzorczej BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r. przez Radę Nadzorczą BondSpot S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (z uzasadnieniem)

Oświadczenie Akcjonariuszy BondSpot S.A. z dnia 10.06.2015 r. w sprawie stosowania wobec BondSpot S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Uchwała Nr 12/16 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie oceny stosowania przez BondSpot S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego

POLITYKA INFORMACYJNA BONDSPOT S.A.

BondSpot S.A. prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby jej udziałowców oraz klientów dostępną w dokumencie Polityka Informacyjna BondSpot S.A.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI

BondSpot S.A. posiada jasne i przejrzyste zasady rozpatrywania skarg i reklamacji dostępne w dokumencie Procedura rozpatrywania Skarg Klientów na działalność BondSpot S.A.