Strona głównaBondSpot®Władze spółkiRada BondSpot

Władze BondSpot S.A.

Najwyższym organem spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze spółki. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Nadzorczej i powołanie Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność spółki. Rada Nadzorcza, licząca 7 osób, składa się m.in. z przedstawicieli GPW - większościowego akcjonariusza spółki,  przedstawiciela Ministerstwa Finansów oraz przedstawicieli banków i domów maklerskich.

Zarząd Spółki kieruje bieżącą działalnością spółki, dopuszcza do obrotu na rynki prowadzone przez spółkę papiery wartościowe, a także nadzoruje działalność członków i uczestników na nich działających. Zarząd  liczy obecnie 2 członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

Jarosław Grzywiński - Przewodniczący Rady

Jarosław Grzywiński - Przewodniczący Rady

Marek Szczerbak - Wiceprzewodniczący Rady

Marek Szczerbak - Wiceprzewodniczący Rady

Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego, Ministerstwo Finansów

Jacek Fotek - Sekretarz Rady

Jacek Fotek - Sekretarz Rady

Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Błażej Borzym  - Członek Rady

Błażej Borzym - Członek Rady

Izabela Olszewska - Członek Rady

Izabela Olszewska - Członek Rady

Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Paweł Wajda - Członek Rady*

Paweł Wajda - Członek Rady*

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Józef Wierzbowski - Członek Rady*

Józef Wierzbowski - Członek Rady*

Dyrektor Biura Wojewody, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

-

* Kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone są w §15 ust. 3 Statutu BondSpot S.A.