Instrumenty notowane

Instrumenty dłużne notowane na rynku stanowią segment hurtowy Catalyst.

Przedmiotem obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym są instrumenty dłużne dopuszczone do obrotu na rynku.