Strona głównaAktualności

Zmiany w Zarządzie BondSpot S.A.

Warszawa, 6 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2016 r. udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu BondSpot S.A. polegającej  na powołaniu w skład Zarządu Pani Agnieszki Gontarek i powierzeniu jej funkcji Prezesa Zarządu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Gontarek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Słuchaczka International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej (pod red. prof. Marka Michalskiego, wyd. Beck 2014 r.). Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.
Pełniła funkcję Dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych na wszystkie rynki GPW i nadzór sprawowany przez GPW nad emitentami zakresie wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych. Kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjęte przez Radę Giełdy 13.10.2015 r. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego.