Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki CAPITAL PARK S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 19 grudnia 2014 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A wyemitowanymi przez CAPITAL PARK S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot w okresie od dnia 22 grudnia 2014 r. do 9 stycznia 2015 r.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl