Strona głównaAktualności

Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informujemy, że uchwałą nr 232/14 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 listopada 2014 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., polegające w szczególności na:

a) zmianie definicji równoważnego dokumentu informacyjnego,
b) zmniejszeniu minimalnej nominalnej wartości transakcji dla emisjach nominowanych w walucie obcej do 1.000 danej waluty,
c) ustaleniu daty pobierania kursu waluty na ostatni dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego do przeliczeń wartości transakcji zawartych na papierach nominowanych w walucie obcej na PLN jak i dla naliczonych opłat transakcyjnych w PLN a przeliczanych na EUR, a tym samym na wprowadzeniu rozłączności pomiędzy datą pobrania kursu walut do przeliczeń a datą wystawienia faktury,
d) ustaleniu daty pobierania kursu waluty na dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury do przeliczeń wartości nominalnej papierów nominowanych w walutach obcych wprowadzanych na rynek jak i do przeliczeń opłat z tytułu wprowadzenia i notowania emisji z PLN na EUR oraz ustaleniu tej daty pobrania kursu waluty obcej do przeliczeń dla innych pozostałych opłat regulaminowych (z wyłączeniem opłat transakcyjnych).

Zmiany o których mowa w pkt a) i b) wejdą w życie z dniem 27 listopada 2014 r., natomiast zmiany o których mowa w pkt c) i d) wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
 

Więcej informacji: www.gpwcatalyst.pl