Strona głównaAktualności

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A.

BONDSPOT_pl_male.jpg                                 .

Warszawa, dnia 27 listopada 2019 r.

Rada Nadzorcza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie
wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie

1. Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A., powinien spełniać łącznie następujące warunki:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadać co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach rynku finansowego lub podmiotach świadczących usługi na rzecz instytucji rynku finansowego w zakresie podstawowej działalności tych instytucji,
c) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami,
e) spełniać inne niż wymienione w lit. a-d wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. Dodatkowymi atutami będzie:
a) doświadczenie na stanowisku związanym ze sprzedażą usług finansowych i budowaniem długotrwałych relacji z Klientami,
b) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
3. Przy dokonywaniu kompleksowej oceny kandydatów na Członków Zarządu Spółki rozważane będą w szczególności:
a) następujące obszary wiedzy fachowej:
- rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
- zarządzania ryzykiem,
- zgodności działalności spółki prowadzącej rynek regulowany oraz tego rynku z prawem,
- audytu wewnętrznego,
- technologii i bezpieczeństwa informacyjnego,
- lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków,
- obrotu instrumentami finansowymi,
- planowania strategicznego,
- zarządzania spółkami prawa handlowego,
- zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynników ryzyka związanych ze strukturą takich organizacji,
b) zrozumienie aktualnej działalności Spółki i związanych z tym zagrożeń,
c) dotychczasowy przebieg kariery zawodowej kandydata pod kątem jego uczciwości, solidności i rzetelności, w szczególności zaś, czy:
- zasiadał w organach zarządzających, bądź występował jako prokurent podmiotu, którego działania w tym okresie ocenione zostały negatywnie przez instytucje nadzorujące rynek finansowy,
- zasiadał w organach zarządzających, bądź występował jako prokurent podmiotu, który w tym okresie ogłosił upadłość, postawiony został w stan likwidacji bądź stał się niewypłacalny,
- opuścił stanowisko w organie zarządzającym podmiotu/stanowisko dyrektorskie w wyniku zarzutu niewłaściwego postępowania lub nadużycia,
- został prawomocnie skazany za przestępstwa określone w kodeksie karnym i karnym skarbowym,
- aktualne lub planowane zobowiązania zawodowe i ich charakter umożliwią mu przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na sprawowanie funkcji członka Zarządu z należytą starannością.
4. Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
5. W przypadku ubiegania się o stanowisko Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. przez kandydata, który pełnił już funkcję Członka Zarządu tej Spółki, Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Radę Nadzorczą.
6. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:
a) list motywacyjny,
b) życiorys zawodowy,
c) aktualne zaświadczenie o niekaralności,
d) oświadczenie kandydata, że:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostało wobec niego wszczęte i nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące odpowiedzialności za delikt administracyjny ani postępowanie dyscyplinarne, jak również nie był prawomocnie skazany, jak również nie był stroną postępowania zakończonego decyzją administracyjną ostateczną lub prawomocną, na mocy której właściwy organ administracji publicznej orzekł o jego odpowiedzialności administracyjnej za delikt administracyjny, jak wreszcie nie był stroną postępowania zakończonego decyzją administracyjną ostateczną lub prawomocną, na mocy której właściwy organ administracji publicznej orzekł o odpowiedzialności administracyjnej za delikt administracyjny, którego dopuścił się podmiot, w których organach kandydat zasiadał w momencie wystąpienia deliktu administracyjnego,
- nie zostało wobec niego wszczęte i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz że nie był uznany prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501), przestępstwa określonego w art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.18)), przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach,
- nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
- nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatków i innych należności publicznoprawnych, ani nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub egzekucyjne w administracji w tym zakresie.
e) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata wymogów wymienionych w pkt. 1 i 2,
f) oświadczenie o niespełnianiu warunków wymienionych w pkt 4,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
h) oświadczenie o możliwości przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z należytą starannością oraz rzetelnie, solidnie i z dbałością o interesy Spółki,
i) oświadczenie o braku jakichkolwiek okoliczności mogących powodować lub powodujących konflikt interesów, który może utrudnić wykonywanie przyszłych obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Wzory oświadczeń stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
W zgłoszeniu należy określić stanowisko, na które kandydat dokonuje zgłoszenia, wskazać numer telefonu, adres do korespondencji, w tym adres mailowy.
7. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
8. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do BondSpot S.A. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A., z siedzibą w Warszawie”.
9. Zgłoszenia kandydatów można składać w terminie do 18 grudnia 2019 r. osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Książęca 4, w godz. 8.00 - 16.00 lub wysyłać listem poleconym na adres BondSpot S.A.: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. W każdym przypadku decydować będzie termin doręczenia Spółce zgłoszenia.
10. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszych etapów postępowania nastąpi do dnia 30.12.2019 r. w siedzibie Spółki. Powyższych czynności dokona Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
11. Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie niespełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega dalszemu rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
12. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu lub braku kwalifikacji do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez kandydata w zgłoszeniu lub telefonicznie.
13. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, na podstawie oceny doświadczenia kandydatów dokonanego przez Radę Nadzorczą w oparciu o list motywacyjny i życiorys, zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu postępowania.
14. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, zostanie poruszony m.in. następujący zakres zagadnień:
a) wiedza o działalności Spółki,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce i na świecie,
c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
d) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
e) znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji,
f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
15. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
16. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
17. Rada Nadzorcza BondSpot S.A. zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydata.
18. Nie przewiduje się udostępniania informacji o Spółce kandydatom. Wszelkie informacje o Spółce dostępne są na stronie internetowej BondSpot S.A. pod adresem www.bondspot.pl.

Oświadczenia stanowiące załącznik do Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym
 

 

drukuj